Slide1.PNG

40.        그러나 너희가 영생을 얻기 위하여 내게 오기를 원하지 아니하는도다

40.         But you are not willing to come to Me that you may have life.

                                                                                요한복음 5:40 (개역개정)/ John 5:40 (NKJV)