Slide1.PNG

6.        무릇 높이는 일이 동쪽에서나 서쪽에서 말미암지 아니하며 남쪽에서도

           말미암지 아니하고

7.        오직 재판장이신 하나님이 이를 낮추시고 저를 높이시느니라

6.         For exaltation comes neither from the east
            Nor from the west nor from the south.

7.         But God is the Judge:
            He puts down one,
            And exalts another.

                                                                    시편 75:6-7 (개역개정)/ Psalm 75:6-7 (NKJV)